Regulamin hali sportowej

Regulamin hali sportowej SWFiS

 1. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Wszystkie zajęcia na terenie SWFiS odbywają się pod nadzorem pracowników Studium.
 4. Z hali sportowej mogą korzystać:
  1. studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  2. kluby, sekcje i związki sportowe,
  3. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  4. osoby biorące udział w zawodach  organizowanych przez SWFiS lub AZS UE.
 5. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz czystego, zmienionego obuwia sportowego.
 6. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
  1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  2. utrzymania czystości w obiekcie,
  3. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym  zakresie,
  4. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.
 7. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.
 8. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 9. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
 10. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
  1. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
  2. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  3. puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  4. napojów alkoholowych.
 11. Ponadto zakazuje się:
  1. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  2. wchodzić do hali bez zezwolenia,
  3. wprowadzać na teren hali zwierząt,
  4. spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 13. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
 15. Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik SWFiS.

UWAGA: Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

Kierownik SWFiS
mgr Tomasz Dąbrowski 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem