Regulamin zaliczeń zajęć wychowania fizycznego.

Podstawa prawna: Uczelniany Regulamin Studiów, Wrocław 2021 r.
Uchwała Senatu UE nr 24/2021 z dnia 22.04.2021 r.

I. Student, aby uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego powinien spełnić następujące warunki:
1. Zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego poprzez system USOS /nie dotyczy                          sekcji sportowych/ 
2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego do grupy, do której się                      zapisał, zgodnie z ustaleniami podanymi w niniejszym Regulaminie. 
3. Uczestniczyć w testach sprawności i wydolności fizycznej, jeśli takie będą  przeprowadzane.
4. Uzupełnić absencję do końca trwania semestru. 
5. Osobom, które nie uczęszczały na zajęcia, na które się zapisały a nie zrezygnowały z zajęć              do trzech dni po zakończeniu zapisów elektronicznych, przedmiot nie zostanie zaliczony /§ 18 ust. 6 URS/
6. Zaliczenie z wychowania fizycznego można uzyskać jedynie w terminie podstawowym /§ 15              ust. 6 URS/.

II. Ustala się następujące zasady uczestniczenia w zajęciach:  
1. Zajęcia z wychowania fizycznego można zaliczyć od drugiego do piątego semestru studiów. 
2. Dopuszcza się nie więcej niż 5 nieobecności w semestrze, z czego nie więcej niż 3                  mogą pozostać nieodrobione. Nieobecności należy odrabiać zgodnie z punktem II poz. 3                  niniejszego Regulaminu, a  usprawiedliwienia należy złożyć zgodnie z § 15, ust. 2 URS.
3. Nieobecności należy odrabiać wg poniżej podanych zasad:
a) w ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach z wychowania fizycznego,
b) w tygodniu, można uczestniczyć w trzech zajęciach z wychowania fizycznego, tzn. w                       jednym obowiązkowym i w dwóch dodatkowych,
c) zaległości należy odrabiać na bieżąco.

III. Zasady zwolnienia z zajęć i zaliczanie na innych podstawach.
1.Zwolnienia zdrowotne semestralne są udzielane na podstawie orzeczenia lekarza. Studenci               ze zwolnieniem z zajęć na podstawie orzeczenia lekarskiego, odbywają zajęcia w formie                   zajęć teoretycznych. 
2.Studenci posiadający zwolnienie lekarskie zapisują się na zajęcia poprze system USOS do                 grupy specjalnie dla nich utworzonej. 
3.Jeżeli student w trakcie semestru, w którym zapisał się na zajęcia z wychowania fizycznego,            otrzymuje zwolnienie lekarskie niepozwalające mu zrealizować przynajmniej 12 zajęć w tym             semestrze, to jest on traktowany jak student, który na zajęcia z wychowania fizycznego się              nie zapisał. 
4.Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zalicza zajęcia studentom będącym                   członkami kadry narodowej, olimpijskiej, uniwersjadowei lub sekcji sportowej przy AZS UE.

5. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego może udzielić zwolnienia z zajęć:
a) studentom wychowującym dzieci do 1 roku życia po potwierdzeniu tego faktu,
b) w innych szczególnych przypadkach.
6.  Wszelkie wnioski oraz zwolnienia dotyczące poz. 1 należy dostarczyć do Sekretariatu                    Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do pierwszego dnia rozpoczęcia każdego                  semestru, a w przypadku poz. 2, w ciągu tygodnia od chwili, gdy stan zdrowia studenta na              to pozwala. Zwolnienia lekarskie lub inne dokumenty dostarczone po terminie nie będą                     honorowane.  
 
IV. Wnioski o zwolnienia z innych przyczyn oraz odwołania od decyzji Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w sprawie zwolnień rozpatruje Dziekan. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem